ნიკა 2004    

   
 
 

საწარმო:

  • საჩამომსხმელო წესით წარმოებული პროდუქცია (ფოლადის და თუჯის სხმულები)

  • მექანიკური წესით წარმოებული პროდუქცია (სხვადასხვა დეტალების მექანიკური დამუშავება)

  • წარმოებული მოწყობილობა-დანადგარები (ქვიშის სარეცხი, ქვიშის გასაცრელი, მსხვრევანა, მკვებავი, ფეროშენადნობი ღუმელი , ფოლადსადნობი ღუმელი, მკვებავი, შნეკი, ფეროშენადნობი ღუმელის გრაფიტის ელექტროდის ამწევ-დამწევი მექანიზმი და სხვა)

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქვიშის გასაცრელი დანადგარი

 

დეზინტეგრატორი:

 ფქვავს საათში 4-5 ტონამდე ხორბალს, სიმინდს, ქვიშას, პემზას, პერლიტს, კირქვას, ცემენტის კლინკერს და სხვადასხვა ზომის (0-10მმ) რკინისა და მანგანუმის მადანს;  აგრეთვე სხვადასხვა დანიშნულების ფხვიერ ნივთიერებებს. გამოყენების სფერო: საგზაო და სამშენებლო მასალები, მეტალურგიული, საღებავი, ქიმიური სამთო მადნების,ოქროს და ალმასის გადამუშავება-გამდიდრება. აგრეთვე საყოფაცხოვრებო და სწამრეწველო ნარჩენების გადამუშავება-უტილიზაცია.

 

 

შნეკი

 

ქვიშის გასარეცხი დანადგარი 4 ფრაქციანი

 

   

 

ქვიშის გასარეცხი დანადგარი 4 ფრაქციანი

 

 

ქვიშის გასარეცხი დანადგარი 4 ფრაქციანი

 

ელექტრორკლაური ფეროშენადნობი ღუმელი

   

 
   

როტორული მსხვრევანა (დრაბილკა) 100მ3/სთ-ში წარმადობით

 

 

ელექტრორკალური ფოლადსადნობი ღუმელი კომპლექტში წარმადობით 3 ტონა.

 

 

სხვადასხვა ზომისა და ფორმის ფოლადისა და თუჯის სხმულები (ცემენტის წისქვილის ჯავშნები, ბურთულები და ასე შემდეგ)

 

ელექტრო რკალური ფეროშენადნობი ღუმელის გრაფიტის ელექტროდის გადამშვები მექანიზმი. 
 

 

ქვიშის, ბალასტის გასაცრელი დანადგარი (გროხოტი) 70-80მ3/საათში წარმადობით. 

 

ნედლეულის მიმწოდებელი მკვებავი-დოზატორი. 
 

ქვიშის გასარეცხი